آرشیو مطالب

راهنمای پادروپین

پــادروپین بــازار اینترنتــی خدمــات پســتی اســت و برای تسهیل فرآیند ارسال سفارش‌ها در فروشگاه‌های آنلاین و شرکت‌ها راه‌اندازی شده است. در پادروپین کاربران بدون نیاز به ارتباط و یا عقد قراداد با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پستی، می‌توانند سفارش‌های مشتریان را با هر یک از شرکت پستیِ طرف قرارداد پادرو ارسال کنند.