فرصت های شغلی - پادرو | Podro
podro team min1 min 1

چرا پادرو؛

ما اهل ماجراجویی و کشف هستیم. کنجکاوی، پویایی، ساختن و نترسیدن از چالش‌ها از ویژگی‌های تیم ماست. ما عاشق ایده‌های تازه هستیم، حتی ایده‌هایی که ممکن است شکست بخورند! در پادرو از هم یاد می‌گیریم، به هم یاد می‌دهیم و دست در دست هم رو به جلو حرکت می‌کنیم. ما به دانش و تجربه‌ی همدیگر اعتماد داریم و سرسختانه باور داریم که با کمک هم می‌توانیم به موفقیت برسیم.

تصاویر

team activities 1
team activities 2
team activities 3

مراحل استخدام

podro hiring steps
Social Media Specialist

مارکتینگ

Front-End Developer (React.js)

فنی

GoLang Developer

فنی

Senior Accountant

حسابداری

Key Account Specialist

بازرگانی

HR Generalist

منابع انسانی

GoLang Developer

فنی

Social Media Specialist

مارکتینگ

Senior Accountant

حسابداری

Front-End Developer (React.js)

فنی

HR Generalist

منابع انسانی

Key Account Specialist

بازرگانی

همه چیز را به ما بسپارید