header-image
×
podro team group

چرا پادرو؛

ما اهل ماجراجویی و کشف هستیم. کنجکاوی، پویایی، ساختن و نترسیدن از چالش‌ها از ویژگی‌های تیم ماست. ما عاشق ایده‌های تازه هستیم، حتی ایده‌هایی که ممکن است شکست بخورند! در پادرو از هم یاد می‌گیریم، به هم یاد می‌دهیم و دست در دست هم رو به جلو حرکت می‌کنیم. ما به دانش و تجربه‌ی همدیگر اعتماد داریم و سرسختانه باور داریم که با کمک هم می‌توانیم به موفقیت برسیم.

تصاویر

مراحل استخدام

فرصت شغلی

  • همه

همه چیز را به ما بسپارید