فرصت های شغلی - پادرو | Podro

چرا پادرو؛

ما اهل ماجراجویی و کشف هستیم. کنجکاوی، پویایی، ساختن و نترسیدن از چالش‌ها یکی از ویژگی‌های تیم ماست. ما عاشق ایده‌های تازه هستیم، حتی ایده‌هایی که ممکن است شکست بخورند! در پادرو از هم یاد می‌گیریم، به هم یاد می‌دهیم و دست در دست هم رو به جلو حرکت می‌کنیم. ما به دانش و تجربه‌ی همدیگر اعتماد داریم و سرسختانه باور داریم که با کمک هم می‌توانیم به موفقیت برسیم.

تصاویر

1-(1)

مراحل استخدام

Senior Golang Developer

فنی

Front-End Developer (React.js)

فنی

Sales Manager

فروش

کارشناس ارشد فروش

فروش

Product Owner

محصول

QA Test Specialist

کنترل کیفیت

Senior Golang Developer

فنی

Front-End Developer (React.js)

فنی

کارشناس ارشد فروش

فروش

Sales Manager

فروش

Product Owner

محصول

QA Test Specialist

کنترل کیفیت

همه چیز را به ما بسپارید